Beleidsplan 2019-2022 Template Stichting

1. Doelstelling en uitgangspunten van de Template Stichting

Kerndoel van de Template Stichting is om processen te faciliteren waarin geïnteresseerden en vaste deelnemers een vruchtbare voedingsbodem kunnen vinden voor spirituele groei en praktische toepassing te bevorderen in projecten waarin de inzichten verwerkt worden en toegankelijk worden voor anderen.

Dit is als volgt geformuleerd in de statuten:

De stichting stelt zich ten doel onderzoek te stimuleren om

  • De natuurlijke ordening van de schepping dieper te leren kennen, de betekenis en het doel ervan, en de implicaties die dit heeft voor de mens als integraal onderdeel van deze schepping;
  • De natuurlijke patronen van een mensenleven als evolutionair groeiend wezen te ontdekken en de verschillende stadia daarbinnen in kaart te brengen en de waardering en ontwikkeling van de potentiële menselijke vermogens te bevorderen.

Kernactiviteiten van de Template Stichting zijn:

  • in stand houden van een landelijk ontmoetingscentrum
  • faciliteren en organisatie van ontmoetingen, periodieke bijeenkomsten, seminars en dergelijke voor vaste deelnemers en gasten
  • het bieden van cursussen en workshops
  • onderhouden van internationale contacten met zusterorganisaties in het buitenland

Voor een verslag van de activiteiten 2018 klik hier als artikel

 

2. Beleid

De stichting wil in de eerste plaats een solide basis blijven vormen voor vaste deelnemers en geïnteresseerden uit het publiek die zich willen verdiepen in de filosofie en praktische toepassingen van de Template-benadering. In de tweede plaats wil de stichting een vruchtbare voedingsbodem en duurzame ontmoetingsplaats zijn voor zelfstandige projecten van groepen deelnemers, waarin aspecten van het Templatewerk verder ontwikkeld worden. In de derde plaats wil de stichting zich verder ontwikkelen tot een dynamisch knooppunt in het internationale Template Netwerk.

De verwerving in maart 2018 van de nieuwe vaste accommodatie te Zoeterwoude biedt extra mogelijkheden voor uitbreiding van de activiteiten door en voor de vaste deelnemers en belangstellenden.

De dagelijkse leiding van de Template Stichting wordt gevormd door Sander Funneman en Iet Veenland (directie). Samen met een groep vrijwilligers zijn zij verantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting.

Ten behoeve van huisvesting is in 2018 een accommodatie aangekocht op het industrieterrein De Grote Polder te Zoeterwoude. 

Werving van gelden: de belangrijkste bron van inkomsten van de stichting wordt gevormd door de bijdragen en donaties, veelal van de vaste kern van deelnemers en donateurs die het werk van de Template Stichting willen ondersteunen.

Beschikken over het vermogen van de instelling: het bestuur van de stichting wordt gevormd door drie personen: voorzitter, secretaris, penningmeester. Gedrieën zijn zij verantwoordelijk voor het bestuur van de stichting. Beslissingen worden op basis van consensus genomen.

Jaarlijks wordt op basis van de resultaten van het voorgaande jaar en een prognose van de te verwachten inkomsten voor het volgende jaar een financiële planning opgesteld.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

De bestemming van een eventueel liquidatiesaldo wordt bepaald door het bestuur, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting.

 

3. Beloningsbeleid

De vele activiteiten draaien voor een belangrijk deel op de inzet van vrijwilligers. Deze ontvangen geen vergoeding.

De stichting heeft twee medewerkers fulltime in dienst (de directie). Hun taak strekt zich uit over alle gebieden van de stichting en het internationale overleg en kunnen omschreven worden als overkoepelende, organiserende, begeleidende, communicatieve, inhoudelijk ontwikkelende, richtinggevende taken.

De administratie van de stichting wordt gevoerd met behulp van Perline Executive Assistance (PEA) uit Alphen aan den Rijn, op contractbasis. De loonadministratie wordt verzorgd door Van Velzen Accountants & Adviseurs in Warmond.

Het bestuur en de directie bespreken tijdens driemaandelijkse bestuursvergaderingen (of zoveel vaker als nodig) met directie en PEA alle lopende aangelegenheden. Daarnaast is er vrijwel wekelijks contact op ad-hoc basis.

Verhouding van de wervingskosten en de beheerskosten ten opzichte van de bestedingen

Het bestuur is onbezoldigd.

De beloning van het bezoldigde personeel ligt op het niveau van schaal 10 van de salarisschaal van de overheid. Daarbuiten worden reiskosten voor internationale bijeenkomsten vergoed.

 

4. Beheer en besteding vermogen

Balans en staat van baten en lasten 2018 met toelichting waarin de vermogensopbouw van de instelling wordt verklaard.

Link naar Jaarrekening 2018

 

Beschrijving van de wijze van het vermogensbeheer van de stichting en afstemming daarvan met de doelstelling en het uitkeringsbeleid, plus kostenstructuur van de instelling

De jaarlijkse opbrengsten dekken grosso modo de jaarlijkse kosten (in hoofdzaak de salariskosten van 2 fte, de inkoop van administratiebeheer, de huisvestingskosten waaronder de interestkosten van de lening ten behoeve van het gebouw, het onderhoud van de accommodatie en gas/water/licht, de licentie- en ontwikkelkosten en overige kosten). Met deze bestedingen worden de kernactiviteiten van de stichting bekostigd.

Teneinde zo effectief mogelijk om te gaan met de financiële middelen worden de opknap- en onderhoudswerkzaamheden aan de accommodatie zoveel mogelijk in eigen beheer door vrijwilligers uitgevoerd.

Het eigen vermogen van de stichting is beperkt. Dit bestaat uit de waarde van het onroerend goed (gebouw) minus de schuld en de eigen liquide middelen en schommelt rond de € 235.000 (waarvan € 140.000 ‘vast’ zit in het gebouw). De rest van het vermogen wordt gebruikt om een eventueel negatief resultaat op jaarbasis op te vangen (zoals in 2013, 2014, 2016). Daarnaast wordt het vermogen voornamelijk gebruikt om tijdelijke verschillen tussen inkomsten en uitgaven op te vangen, en voor onvoorziene uitgaven, zoals een nieuwe (tweedehandse) verwarmingsketel.

Fiscaal nummer Template Stichting: 0090.05.109.B.01

Copyright © 2019 Template Stichting